banner


ภาพกิจกรรมการประกวดแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2550 ภาคเหนือ
8-10 สิงหาคม 2550  ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
จังหวัดพิษณุโลก


การใช้กระบวนการ ICT ในการศึกษาและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี
เรื่อง การบำบัดรักษาโรค วัดหนองหญ้านาง
รองเลขาฯ มังกร กุลวานิช เยี่ยมชมการนำเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์
ของนักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม
รองเลขาฯ มังกร กุลวานิช ให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับนักเรียนและครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม
นักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคมที่่จัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์
1. น.ส.กัณห์ชรี วังสีราช
2. น.ส.กฤตญา จันทร์จินดา
3. นายณัชพล วาณิชกมลนันทน์
ครูที่ปรึกษาโครงงาน ครูจงรัก เทศนา สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.6
ศน.ปัญญา ฤทธิ์สุข และ ศน.วิเชียร จันทร สพท.อุทัยธานี
เยี่ยมชมการนำเสนอโครงงานฯ
คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์

ผู้สนใจเยี่ยมชมการนำเสนอโครงงานฯ

ผู้สนใจเยี่ยมชมการนำเสนอโครงงานฯ