ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี

วัดพิชัยปุรณาราม

ผู้จัดทำ

นางสาวณัฐนันท์ แสงโพธิ์ เลขที่ 14
นางสาวภัทรลดา จงนรังสิน เลขที่ 22
นางสาวอัญชิสา เดชยงค์ เลขที่ 27
นางสาวพัณณิตา หลากสุขถม เลขที่ 29