ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี

วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (วัดทุ่งแก้ว)

ผู้จัดทำ

นางสาวธนวรรณ พ่วงเจริญ เลขที่ 18
นางสาวสิริวิมล วราหไพฑูรย์ เลขที่ 26
นางสาวนันทนา เกลี้ยงล่ำ เลขที่ 28

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7