ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี

วัดธรรมโฆษก (วัดโรงโค)

ผู้จัดทำ

นายภาชิต เสนาะจิตร์ เลขที่ 8

น.ส.พัณณิตา หนูทอง เลขที่ 21

น.ส.รนิดา วัฒนพาณิช เลขที่ 23

น.ส.สรัลนา เกิดแก้ว เลขที่ 25