ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี

วัดใหม่จันทราราม

ผู้จัดทำ

นส. ณัฐมล อยู่รอง เลขที่ 15 ม.6/7

นส. ทานตะวัน สุวรรณภาพ เลขที่ 16 ม.6/7

นส. ธนพร มั่นสุข เลขที่ 17 ม.6/7

นส. วัชราภรณ์ ยอดจิ๋ว เลขที่ 24 ม./7