ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี

วัดอัมฤตวารี(วัดหนองน้ำคัน)

ผู้จัดทำ

นายก้องกำแหง ทีภูเวียง เลขที่ 2
นาย ประสิทธิ์ มุทุตา เลขที่ 5
นาย พัทธพล อภัยนุช เลขที่ 6
นาย ไพโรจน์ สาหร่ายทอง เลขที่ 7
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7