ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี

วัดอุโปสถาราม(วัดโบสถ์)

ผู้จัดทำ

นาย ธนพนธ์ สารีพั่ว เลขที่ 3
นาย นวภูมิ สิงหสุรศักดิ์ เลขที่ 4
นาย ภูมิ ศักดิ์แสง เลขที่ 9
นาย สิรพัชร เพชรมณี เลขที่ 10