ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี

วัดสังกัสรัตนคีรี

ผู้จัดทำ

นายกิตติชัย แห้วเพ็ชร เลขที่ 1

น.ส.เชษฐ์ธิดา ตระกูลอินทร์ เลขที่ 12

น.ส.ณัฏฐณิชา สังขวิสุทธิ์ เลขที่ 13

น.ส.นรีกานต์ บุญสรรค์ เลขที่ 19