การเลี้ยงหมูบ้านทุ่งใหญ่
นางพรทิพย์ สมถะธัญกรณ์ อายุ 38 ปี เลี้ยงหมูบ้านทุ่งใหญ่ ในอากาศที่ร้อนชื้น อากาศถ่ายเทได้ดี ทำความสะอาดได้ง่ายและสะดวก กำจัดและระงับกลิ่น ที่บ้านทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุทัยธานี 61000 สภาพแวดล้อมมีบ้านติดกันหลายหลัง มีการเลี้ยงหมูประกอบอาชีพคล้ายๆกันเริ่มเลี้ยงมาประมาณ 10 กว่าปี เริ่มจากหมู 12 ตัว โดยการใช้น้ำเชื้อจากพ่อพันธุ์หมูที่แข็งแรง จนปัจจุบันมีแม่พันธ์ 7-8 ตัว พร้อมกับลูกที่สามารถนำไปจำหน่ายประมาณ 60 กว่าตัว เลี้ยงหมูเพื่อเป็นรายได้หลักเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิต มีเคล็ดลับในการเลี้ยงหมูอย่างไรให้ได้เนื้อดี มีคุณภาพได้ราคาดีในการนำไปจำหน่าย  คือ การควบคุมอาหาร การให้อาหาร การเลือกสายพันธุ์ การดูแล การทำความสะอาดคอก และการให้วัคซีน

ความเป็นมา ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน
ประวัติเจ้าของ สารสนเทศ
อาหารที่ใช้เลี้ยง ประมวลภาพ
ขั้นตอนการเลี้ยง แหล่งอ้างอิง
จุดประสงค์ในการประกอบการ ผู้จัดทำ