1.ความเป็นมา
2.ประวัติเจ้าของ
3.วัสดุอุปกรณ์
4.ประโยชน์ของการอาศัย
5.ปัญหาและข้อเสีย
6.ปัญหาในการบำรุงรักษา
7.การดูแลรักษา
8.ประมวลภาพ
9.ผู้จัดทำ
10.แหล่งอ้างอิง
วิถีชีวิตชาวแพลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง”เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นมาตั้งแต่ช้านานและสืบถอดมาจนถึงปัจจุบัน
โดยมีเรื่องราวเล่าต่อมาว่าเมื่อสมัยก่อนมีพ่อค้าล่องเรือมาจะรู้ว่าถึงแม่น้ำสะแกกรังแล้วสังเกตว่ามีแพเรียงรายอยู่ที่ตามชายฝั่งแม่น้ำ เรือนแพที่อยู่สองฝั่งแม่น้ำเป็นเรือนแพไม้ค่อมบนแพลูกบวบไม้ไผ่ ชาวบ้านบอกว่าอยู่แพแล้วสบายหน้าร้อนลมเย็น หน้าหนาวตอนเช้าแดดอุ่น ชาวแพเหล่านี้ประกอบอาชีพทำการประมง ในช่วงเช้าหลังจากได้ปลาจะนำมาชำแหละเสียบเป็นแผงผึ่งให้แห้ง ย่างรมควันทำเป็นปลาแห้งและนำขายในตลาด ตามเรือนแพเหล่านี้ยังมีกระชังเลี้ยงปลา ปลาสวาย ปลาแรดและปลาเทโพ แม่น้ำสะแกกรังถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตชาวแพและชาวอุทัยธานีมาตั้งแต่โบราณ ชุมชนชาวแพแห่งแม่น้ำสะแกกรังมีวิถีชีวิตผูกพันสายน้ำที่เหลืออยู่แห่งสุดท้ายในประเทศไทย กลุ่มของข้าพเจ้าจึงนำเรื่องราวความเป็นมาของวิถีชีวิตชาวแพลุ่มน้ำสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานีมาเผยแพร่ในเว็บไซต์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้ให้อยู่คู่กับผืนแผ่นดินไทยสืบไป
เจ้าของแพนี้ชื่อคุณป้าจาด เอี่ยมละออ อายุ63ปี คุณป้าจาดอยู่แพมาตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบัน
124 ถ.คลองสะแกกรัง ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000