ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี

การเลี้ยงปลากระชัง

 

  การเลี้ยงปลาในกระชังเป็นรูปแบบการเลี้ยงที่ให้ผลผลิตสูง ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงเศรษฐศาสตร์ และการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำทั่วไป อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกินสามารถหันมาเลี้ยงปลาได้ หากปล่อยปลาในอัตราที่เหมาะสมจะทำให้ปลามีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีขึ้น สามารถช่วยลดระยะเวลาการเลี้ยงให้สั้นลงได้ นอกจากนี้ยังสะดวกในการดูแลจัดการการเคลื่อนย้าย รวมทั้งการเก็บเกี่ยวผลผลิตและมีการลงทุนต่ำกว่ารูปแบบการเลี้ยงอื่นๆ
ในขณะที่ผลตอบแทนต่อพื้นที่สูงนอกจากนั้นยังอาจก่อให้เกิดปัญหาเรื่องสภาพแวดล้อม
หากไม่มีการคำนึงถึงปริมาณ และที่ตั้งของกระชัง ตลอดจนความเหมาะสมของลำน้ำ

เจ้าของปลากระชังชื่อ นาย ถวัลย์ เทียนน้อย อายุ 47 ปี ที่ 116 หมู่ 1 ต.สะแกกรัง อ.เมือง จ.อุทัยธานี 16000เริ่มต้นในการเลี้ยงปลาชังมานานกว่า 20 ปี จุดประสงค์ในการเลี้ยงปลาชังเพื่อเป็นการเลี้ยงดำรงชีวิต

 

ประวัติเจ้าของกิจการ

สถานที่ตั้ง

อุปกรณ์การเลี้ยงปลากระชัง

สารสนเทศ

ขั้นตอนการเลี้ยงปลากระชัง

ประมวลภาพ

พันธุ์ปลา

แหล่งอ้างอิง

การจัดจำหน่าย

ผู้จัดทำ