การเกษตร เป็นการเกษตรที่ปลูกพืชต่างๆ เช่น ปลูกข้าวโพด แตงกวา ถั่วฝักยาว บวบ ฟักทอง และเห็ดฟาง ซึ่งปลูกพืชควบคู่ไปกับการเลี้ยงไก่ การเกษตรนี้ปลูกเนื่องจากน่าแล้งไม่สามารถปลูกข้าวได้จึงปลูกพืชผักแทนหรือปลูกหลังทำนาเพื่อปรับสภาพดิน โดยเจ้าของกิจการคือ นางกุหลาบ สาที เป็นผู้เพาะปลูกพืชผักปลอดสารพิษเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อร่างกายของผู้บริโภค การเกษตรนี้ทำมาประมาณ 2 ปี พืชผักที่ใช้ในการปลูกเป็นผักที่ทนต่อสภาพแวดล้อม ปลูกง่ายโตง่าย ต้นทุนในการปลูกน้อย และเมื่อรับประทานเข้าไปจะเป็นประโยชน์ต่อร่างการ