nn
ความเป็นมา

ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี

ปุ๋ยหมักชีวภาพ

อ

การทำปุ๋ยหมักชีวภาพได้ทำขึ้นเนื่องจากที่คุณอำนวย  อินทร์น้อย ต้องการที่จะใช้ปุ๋ยที่มาจากธรรมชาติ
เพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งยังประหยัดต้นทุนในการผลิต  แตกต่างจากการใช้ปุ๋ยจากสารเคมี  ซึ่งมีต้นทุนสูงและยังทำลายสิ่งแวดล้อม  การทำปุ๋ยหมักนั้นทำได้ง่ายเพียงแค่นำเศษผักที่เหลือใช้มาหมักกับ
หัวเชื้อที่เราได้เตรียมไว้  โดยส่วนใหญ่แล้วการทำปุ๋ยหมักนั้นจะทำใช้กันเองภายในกลุ่มของเกษตรกรหรือ
ครัวเรือน  ไม่ได้วางจำหน่าย ทั้งนี้การทำปุ๋ยหมักนั้นเป็นการรักษาภูมิปัญญาไว้อย่างหนึ่งเนื่องจากปัจจุบัน
เกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ยที่ผลิตจากสารเคมีเป็นส่วนใหญ่ 

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
ประวัติเจ้าของ
ครูจงรักดอทคอม
ประโยชน์ของปุ๋ยหมัก
รวมสูตรปุ๋ยหมักชีวภาพ
วัสดุอุปกรณ์
น้ำหมักจากเศษพืช ผัก ผลไม้
วิธีการทำ
ปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษอาหาร
วิธีใช้
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพไว้ใช้เองง่ายๆ
ที่ตั้ง/ที่อยู่สถานที่
การทำปุ๋ยหมักใช้ในสวนมะนาว
ประมวลภาพ
ปุ๋ยหมักชีวภาพไล่แมลง
แหล่งอ้างอิง
ปุ๋ยหมักชีวภาพจากเปลือกสับปะรด
ผู้จัดทำ
ปุ๋ยหมักชีวภาพบำบัดน้ำเสีย