บ้านไส้เดือนดินเป็นบ้านที่เลี้ยงไส้เดือนดินและนำมูลของไส้เดือนไป
ขายโดยมีของคุณเสริมพงษ์ พงษ์พรต เป็นผู้ประกอบการ คุณเสริมพงษ์ ได้กล่าวว่าสาเหตุที่ทำบ้านไส้เดือนดินนี้เพราะมีเพื่อนแนะนำมาและ
ตนเองก็มีความคิดอยากหารายได้พอดี จึงเริ่มทำกิจการนี้ตั้งแต่พ.ศ.2556
จนถึงปัจจุบัน ซึ่งกิจการนี้ทำให้ได้ผลผลิตมาเรื่อยๆจนประสบความสำเร็จ
และในหนึ่งเดือนสามารถทำรายได้ถึง 15,000 – 20,000 บาท
โดยการเลี้ยงไส้เดือนดินนี้ได้นำมูลของโคนมและกากถั่วเหลืองมาเป็น
อาหารแทนพืชผัก เนื่องจากกลัวเรื่องสารเคมีที่ตกค้างในพืชผัก
ซึ่งอาจทำให้ไส้เดือนด้อยคุณภาพ การเลี้ยงไส้เดือนนี้ควรเลี้ยงในที่ที่มีอากาศชื้น เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
บ้านไส้เดือนดินนี้ตั้งอยู่ที่ บ้านที่เลข 105 หมู่บ้านแพนด้า
ถ.อุทัย – มโนรมย์ ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี ติดต่อได้ที่ 081 – 786 – 9814
หรือ 056 -052 -0099