ประวัติความเป็นมาวัดโบสถ์
ประวัติภาพจิตรกรรมฝาผนัง
แหล่งเรียนรู้
วัตถุมงคล
กิจกรรมวัดโบสถ์
สิ่งที่น่าสนใจ
ที่ตั้งของวัดโบสถ์
ประมวลภาพ
แหล่งอ้างอิง
ผู้จัดทำ

 

จิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์และวิหาร เป็นภาพเขียนสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ในโบสถ์เป็นภาพเกี่ยวกับพุทธประวัติเริ่มตั้งแต่ประสูติจนถึงปรินิพพาน ฝีมือประณีตมาก ส่วนในวิหารเขียนเป็นภาพพระพุทธเจ้าเสด็จโปรดเทพยดาบนสวรรค์และภาพปลงสังขาร ด้านบนฝาผนังเป็นพระสงฆ์สาวกชุมนุมสลับกับพัดยศเหมือนจะไหว้พระประธานในวิหาร ฝาผนังด้านนอกหน้าวิหารมีภาพถวายพระเพลิงศพพระสัมมาสัมพุทธ นอกจากนี้ภายในวัดอุโบสถารามภาพจิตรกรรมในโบสถ์ โบสถ์ตั้งอยู่คู่กับวิหาร ภายในประดิษฐพระประธานปางมารวิชัยจำนวนห้าองค์ซึ่งอยู่บนฐานชุกชีเดียวกัน ผนังด้านในโบสถ์ทั้งสี่ด้านมีภาพจิตรกรรมเป็นเรื่องพุทธประวัติ

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
ครูจงรักดอทคอม
ข้อมูลวัดโบสถ์
รูปภาพเกี่ยวกับวัดโบสถ์
กลุ่ม Facebook โรงเรียน
สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด
เขาสะแกกรังชื่อดังของจังหวัด
วัดท่าซุง<วัดจันทราราม>
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
เพจจังหวัดอุทัยธานี