เสนอ

คุณครูจงรัก เทศนา

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี