เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ลุงปลิวทำ ส่วนใหญ่เป็นงานประเภท กระด้ง กระจาด และกระบุงขนาดใหญ่
หรือเล็กสุดจะเป็นขนาดกลาง ดังนั้นเส้นตอกที่จะใช้จึงใช้วิธีการไพรตอก เพื่อให้ได้ตอกเส้นเล็ก

ลุงปลิวทำการไพรตอก เช่นเดียวกับการจัดตอก แต่แตกต่างกันที่ขนาด เช่น การสานกระบุง
และกระจาด จะใช้เส้นตอกที่ผ่านการไพรขนาด เศษ 1 ส่วน 4 เซนติเมตร โดยกดคมมีด
ลงบนหน้าไผ่ให้มีขนาดที่ต้องการแล้วเลียดไปตามทางยาวจนสุดลำไผ่ จากนั้นทำการเหลา
แต่งลบคม จะได้ตอกเส้นเล็กสำหรับสานภาชนะ

กล่าวได้ว่าทั้งตอกเส้นเล็กและเส้นใหญ่ บางเส้นยาวถึง 8 เมตร เท่าขนาดของไม้ไผ่
ที่ตัดมา ลุงปลิวบอกว่าการจักตอกหรือไพรตอกเป็นเส้นยาว เวลาสานจะได้สะดวก
โดยไม่ต้องเกรงว่าปลายตอกจะสุดเมื่อใด ทำได้อย่างอิสระ