วิธีการจักตอกของลุงปลิว ค่อนข้างแตกต่างไปจากที่อื่น อาจเป็นเพราะลุงปลิว
มีไผ่ เป็นของตนเองและมีพื้นที่ทำงานกว้างขวาง จึงมีวิธีการจักตอกเป็นแบบเฉพาะตน
การจักตอกของลุงปลิวจะเริ่มจากการผ่าแบ่งลำไผ่เป็นทางยาวตลอดลำโดยไม่ตัดครึ่ง
เมื่อผ่าแล้วจะเริ่มจักไผ่ให้มีขนาดความกว้างหน้าตอกประมาณ 1 เซ็นติเมตร
แล้วเลาะไม้ไปตามแนวยาวจนสุดลำไผ่ ก่อนจะเลาะเนื้อด้านในออกเอาเพียงผิวไผ่
แล้วปาดลบคมด้านข้างออก การจักตอกเป็นไปอย่างรวดเร็ว ใช้เวลาไม่นาน
ไผทั้งลำก็จะกลายเป็นตอก