head

โครงงานการใช้กระบวนการ ICT
ในการเรียนรู้และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี
สาระเทคโนโลยีสารสนเทศ รายวิชา ง 43201 คอมพิวเตอร์ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


 
หมวดอาหารและโภชนาการ
 
     
ขนมหน่อไม้
     
 
หมวดผ้าทอและเครื่องนุ่งห่ม
 
     
     
 
หมวดสมุนไพรและการรักษาโรค
 
     
การบำบัดรักษาโรค ยาหอมหมอวิรัติ
     
 
หมวดเครื่องมือและของใช้
 
     
น้ำส้มไม้

 

 


ครูจงรัก  เทศนา

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


web site : www.krujongrak.com , e-mail : krujongrak@hotmail.com
โทรศัพท์ที่ทำงาน 0-5651-1334 โทรสาร 0-5651-4471 โทรศัพท์มือถือ 08-9640-6265
Best view with Internet Explorer 6.0 & screen resolution 1024 x 768 pixels.