<~• Home
 

4 สิงหาคม 2550
- อัพเดทหน้าเว็บไซต์ใหม่ทั้งหมด
- เปลี่ยนแปลงข้อมูลภายใน
- แก้ไขรหัสผ่าน
- ปรับเปลี่ยนสีตัวอักษร
- แก้ไขรูปภาพที่เล็กเิิกินไป
- ยังไม่เสร็จ!!!

29 กรกฏาคม 2550
- ปรับแต่งเมนูใหม่
- แก้ไขสีเพิ่มเติม
- แก้ไขแบล็คกาวน์
- แก้ไขรูปภาพบางส่วน
- เพิ่มเติมข้อมูลรายละเอียดหน้าแรก19 มิถุนายน 2550
- เพิ่มชื่อวัสดุอุปกรณ์
- เพิ่มรายชื่อผู้จัดทำ
- เพิ่มรูปภาพประกอบ

Welcome

ผมมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้นำเสนอผลงานอันเป็นการอนุรักษ์ภูิมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี
ผู้จัดทำได้ไปศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับผ้าทอบ้านไร่ได้มีโอกาสสอบถามข้อมูลมาเพื่อที่จะเผยแพร่
ให้ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาค้นคว้าและรู้เรื่องราวความเป็นมาของผ้าทอบ้านไร่ได้อย่างสะดวกโดยผ่านเว็บไซต์นี้

By Webmaster
UPDATE : 04/08/07

**********************************************************************************

โครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดทำขึ้นเพื่อเสนอ

คุณครู จงรัก เทศนา

 

เว็บไซต์รวมภาพสวยๆ
เว็บไซต์รวมภาพธรรมชาติสวยๆ
เว็บไซต์รวมภาพกราฟฟิค
เว็บไซต์รวมภาพทั่วไป
HOME      HISTORY      METERIAL      PROCEDURES      GALLERRY      CONTACT US
Copyright ? 2007 http://www.endless-utw.ueuo.com