<~• Home
 

4 สิงหาคม 2550
- อัพเดทหน้าเว็บไซต์ใหม่ทั้งหมด
- เปลี่ยนแปลงข้อมูลภายใน
- แก้ไขรหัสผ่าน
- ปรับเปลี่ยนสีตัวอักษร
- แก้ไขรูปภาพที่เล็กเิิกินไป
- ยังไม่เสร็จ!!!

29 กรกฏาคม 2550
- ปรับแต่งเมนูใหม่
- แก้ไขสีเพิ่มเติม
- แก้ไขแบล็คกาวน์
- แก้ไขรูปภาพบางส่วน
- เพิ่มเติมข้อมูลรายละเอียดหน้าแรก19 มิถุนายน 2550
- เพิ่มชื่อวัสดุอุปกรณ์
- เพิ่มรายชื่อผู้จัดทำ
- เพิ่มรูปภาพประกอบ

คณะผู้จัดทำ

ชื่อ นาย เฉลิมลาภ เกษไตรยกุล
ชื่อเล่น จุ้ย
e-mail erase_black@hotmail.com

ตำแหน่ง
-web programming
-web designer
-site managerชื่อ นางสาว กมลชนก พงษมี
ชื่อเล่น จอยซ์
ตำแหน่ง
-Information Support
ชื่อ นางสาว อรวรรณ สังเพ็ง
ชื่อเล่น วรรณ
ตำแหน่ง
-Information Support
ชื่อ นางสาว มยุรี อนุจร
ชื่อเล่น อ้อ
ตำแหน่ง
-Information Support

 

 

Click Here
Click Here
Click Here
HOME      HISTORY      METERIAL      PROCEDURES      GALLERRY      CONTACT US
Copyright ? 2007 http://www.endless-utw.ueuo.com