สวัสดีค่ะ ในปีการศึกษา 2553 นักเรียนชั้น ม.5/7 มีภาระงาน
ที่ต้องปฏิบัติ คือ ทำโครงงานเทคโนโลยี มี 7 ขั้น คือ
- ขั้นกำหนดปัญหาหรือความต้องการ (Identification)
- ขั้นรวบรวมข้อมูล (Information Gathering)
- ขั้นเลือกวิธีการ (Selection)
- ขั้นออกแบบและปฏิบัติการ (Design and making)
- ขั้นทดสอบ (Test)
- ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Modification)
- ขั้นประเมินผล (Assessment)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 ปีการศึกษา 2553

 

กลับหน้าหลัก