ต้นไม้แขวน เป็นไม้ตกแต่งที่มีความสวยงาม นิยมปลูกในกระเช้ารูปทรงต่างๆ ปลูกไว้ในโรงเรีอนหรือแขวนตกแต่งในสถานที่ต่างๆ ตามความเหมาะสม  การจัดวาง
แขวนไว้ในระดับสูง   เป็นไม้ที่มีความเปาะบางช้ำ เสียรูปทรงได้ง่าย การให้น้ำ ควรเลือกวิธีการที่เหมาะสมและต้องมีความระมัดระวังเพื่อรักษาพันธุ์ไม้ให้สดชื่นสวยงาม