แผนที่ความคิด (Mind Map) ครูคุณภาพ

Quality Teacher
Mind Map Quality Teacher
Mind Map คุณภาพผู้สอน
คุณภาพผู้เรียน
Mind Map คุณภาพผู้เรียน
 นักเรียนมีคุณภาพเป็นพลโลกตามมาตรฐานสากล
(1) เป็นเลิศวิชาการ
(2) สื่อสารสองภาษา
(3) ล้ำหน้าทางความคิด
(4) ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์
(5) ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก