แผนที่ความคิด (Mind Map) โรงเรียนคุณภาพ คุณภาพสอน คุณภาพผู้เรียน


Mind Map
ครูผู้สอนมีคุณภาพ
Mind Map
โรงเรียนมีคุณภาพ
Mind Map
 นักเรียนมีคุณภาพ  
(1) เป็นเลิศวิชาการ
(2) สื่อสารสองภาษา
(3) ล้ำหน้าทางความคิด
(4) ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์
(5) ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก