แผนที่ความคิด (Mind Map) สมองกับการเรียนรู้


Mind Map สมองกับการเรียนรู้
 

Mind Map เรื่อง สมองกับการเรียนรู้

เป็นการนำเอาทฤษฎีที่เกี่ยวกับสมองมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด โดยเฉพาะเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน
แผนที่ความคิด (Mind Map) คือ แผนภาพที่แสดงความคิดที่เชื่อมโยงกันเหมือนกับการเชื่อมโยง
ของเซลล์ประสาทในสมอง โดยใช้คำ ภาพ สี เส้น หรือสัญลักษณ์ ที่เชื่อมโยงกันแล้วแผ่เป็นรัศมีออกไป จากศูนย์กลาง

กลับหน้าหลัก