โครงงานภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี

เรื่อง ผ้าทอบ้านเก้านิ้ว