ตัวอย่างการออกแบบบรรจุภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี
ภาพคลี่บรรจุภัณฑ์
กราฟิกบนภาพคลี่บรรจุภัณฑ์ขนมกง หนองแก
บรรจุภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์ขนมกง หนองแก อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี
บรรจุภัณฑ์
ด้านหน้าบรรจุภัณฑ์ขนมกง หนองแก
ภาพคลี่บรรจุภัณฑ์
กราฟิกบนภาพคลี่บรรจุภัณฑ์ ลูกประคบสมุนไพร วัดหนองหญ้านาง
บรรจุภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์ ลูกประคบสมุนไพร อ.เมือง จ.อุทัยธานี
บรรจุภัณฑ์
ด้านหน้าบรรจุภัณฑ์ ลูกประคบสมุนไพร