บรรจุภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น


การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา ง 43201 คอมพิวเตอร์ 5 นักเรียนปฏิบัติโครงงาน
การใช้กระบวนการ ICT ในการเรียนรู้และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี
ชิ้นงานที่นักเรียนปฏิบัติคือเว็บไซต์และบรรจุภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผลงานนักเรียน ชั้น ม.6
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี
 
 
 
 

กลับหน้าหลัก