ผลการประกวด การออกแบบบรรจุภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลงานนักเรียน วิชา ง 43201 คอมพิวเตอร์ 5
การทำโครงงานการใช้กระบวนการ ICT ในการเรียนรู้และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี

packaging
รางวัลชนะเลิศ
ผลงานของนายชัยวัฒน์ ฉัตรเกษมวงษ์ ม.6/3
packaging
รองชนะเลิศอันดับที่ 1
ผลงานของ น.ส.ปิยาภรณ์ กล่ำทวี ม.6/1
รองชนะเลิศอันดับที่ 2
ผลงานของ น.ส.ณิชาภัทร อ่ำจุ้ย ม.6/4