การออกแบบบรรจุภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลงานนักเรียน วิชา ง 43201 คอมพิวเตอร์ 5
การทำโครงงานการใช้กระบวนการ ICT ในการเรียนรู้และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ภูมิปัญญา
packaging
ผลงานของนายชัยวัฒน์ ฉัตรเกษมวงษ์ ม.6/3
packaging
ผลงานของ น.ส.ปิยาภรณ์ กล่ำทวี ม.6/1
ผลงานของ น.ส.ณิชาภัทร อ่ำจุ้ย ม.6/4