นักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ด้วยโปรแกรม ProDESKTOP และ AdobePhotoshop
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ณ จังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 15-17 ธันวาคม 2552
ทีมนักเรียนของโรงเรียนอุทัยวิทยาคม อ.เมือง จ.อุทัยธานี สพท.อุทัยธานี เขต 1
ที่แข่งขันการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ช่วงชั้นที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันออกแบบบรรจุภัณฑ์ ช่วงชั้นที่ 4
ถ่ายภาพร่วมกับครูผู้ฝึกสอน
นายกินเจ พันธเสน ชั้น ม.4/2
นางสาวนิโลบล นาคยา ชั้น ม.4/2
นางสาวปานทิพย์ ยิ้มณรงค์ ชั้น ม.4/1
นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ปี 2552
ถ่ายภาพร่วมกับคณะครูที่ร่วมแสดงความยิน