บรรจุภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น


ผลงานนักเรียน
รายวิชา ง 43201 คอมพิวเตอร์ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
บรรจุภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี
 
ประเภท ผ้าทอและเครื่องนุ่งห่ม
package_patang
บรรจุภัณฑ์ ผ้าทอบ้านผาทั่ง
packag
บรรจุภัณฑ์ ผ้าทอบ้านโคกหม้อ
packaging
บรรจุภัณฑ์ ผ้าทอบ้านเก้านิ้ว
 
packaging
บรรจุภัณฑ์ ผ้าทอบ้านเก้านิ้ว
 
packaging
บรรจุภัณฑ์ ผ้าทอบ้านผาทั่ง
 
บรรจุภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์ ผ้าทอบ้านผาทั่ง
 
packaging
บรรจุภัณฑ์ ผ้าทอบ้านโคกหม้อ