บรรจุภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น


นักเรียน ชั้น ม.6/7 ปฏิบัติโครงงาน
การใช้กระบวนการ ICT ในการเรียนรู้และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี
ชิ้นงานที่นักเรียนปฏิบัติคือเว็บไซต์และบรรจุภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผลงานนักเรียน ชั้น ม.6/7
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี
บรรจุภัณฑ์กระยาสารท ป้าสมหมาย
บรรจุภัณฑ์กระยาสารท ป้าสมหมาย
บรรจุภัณฑ์ขนมปังสังขยา ร้านแม่ป่วยลั้ง
บรรจุภัณฑ์ขนมปังสังขยา ร้านแม่ป่วยลั้ง
ขนมปังสังขยา ร้านไพพรรณ
ขนมปังสังขยา ร้านไพพรรณ
บรรจุภัณฑ์ขนมกง หนองแก
บรรจุภัณฑ์ขนมกง หนองแก
บรรจุภัณฑ์ขนมกง หนองแก
ขนมลูกชุบ น้าจอม
บรรจุภัณฑ์ขนมแดกงา
บรรจุภัณฑ์ขนมแดกงา
บรรจุภัณฑ์ข้าวเกรียบปลากราย
บรรจุภัณฑ์ข้าวเกรียบปลากราย
บรรจุภัณฑ์ขนมปัง นันเบเกอรี่
บรรจุภัณฑ์พายสับปะรด
บรรจุภัณฑ์ขนมจีนสูตรดั้งเดิม
บรรจุภัณฑ์ขนมจีนสูตรดั้งเดิม
บรรจุภัณฑ์ขนมจีนสูตรดั้งเดิม
บรรจุภัณฑ์ขนมดอกจอก

กลับหน้าหลัก