แบบสำรวจความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมทำแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์


เว็บไซต์นี้ให้ประโยชน์แก่ท่านในระดับ


         มาก
         ปานกลาง
         น้อย

        
        ผลการ Vote
ภาพประกอบและคำอธิบายชัดเจนครบถ้วน


         มาก
         ปานกลาง
         น้อย

        
         ผลการ Voteโครงงานมีการบูรณาการกับวิชาอื่น


         มาก
         ปานกลาง
         น้อย

        
         ผลการ Voteการแพทย์แผนไทยโบราณยังจำเป็นในปัจจุบัน


          มาก
          ปานกลาง
          น้อย

        
         ผลการ Voteการใช้กระบวนการ ICT เผยแพร่ข้อมูลได้


         มาก
         ปานกลาง
         น้อย

        
         ผลการ Vote

 
   

กลับหน้าหลัก

 
ขอขอบพระคุณบริการฟรี poll จาก thaimisc.com