พระครูอุปการพัฒนกิจ
เจ้าอาวาสวัดหนองหญ้านาง


ภาพบริเวณรอบๆวัด
ประวัติวัดหนองหญ้านาง


          วัดหนองหญ้านาง เป็นวัดเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ปัจจุบันที่ตั้งของวัดอยู่บนฝั่งของแขวง
ตากแดดในเขตตำบลหนองไผ่แบนอำเภอเมืองฯ จังหวัดอุทัยธานี เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูอุปการ
พัฒนกิจ  หรือ  หลวงพ่อสมัย  อาภาธโร  เป็นชาวอุทัยธานีโดยกำเนิดตระกูลผ่ายบิดาเป็นหมอ  ที่มีความ
เชี่ยวชาญในการแพทย์แผนโบราณมาหลายชั่วอายุคน มีตำราแพทย์แผนโบราณ เป็นมรดกตกทอดมาต่อๆ
กันมา ต่อมามีหมอเขียวซึ่งเป็นลุง ได้ทำการถ่ายทอดความรู้ให้จนกระทั่งเมื่อได้บวชเรียนและจำพรรษาที่
วัดหนองหญ้านาง จึงได้เริ่มทำการรักษาคนป่วยเป็นครั้งแรก  เมื่อปี พ.ศ. 2516  ในช่วงแรกเป็นการรักษา
เกี่ยวกับกระดูกโดยการใช้ยาสมุนไพร  การใช้น้ำมัน  การเหยียบเหล็กแดง  การนวดประคบ  ต่อมาเมื่อท่าน
ได้ศึกษาเพิ่มเติมมากขึ้น จนเกิดความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคต่างๆ ด้วยวิชาการแพทย์โบราณหลายโรค
ด้วยกัน ที่เน้นหนักและยอมรับกันว่า ท่านเชี่ยวชาญชำนาญเป็นพิเศษจนมีชื่อเสียงเลื่องลือก็คือ การรักษาโรค
อัมพฤกษ์อัมพาต  เหน็บชา  เบาหวาน  และภายหลังปี พ.ศ. 2523  จึงเริ่มมีการอบไอน้ำสมุนไพรในปี พ.ศ. 2536 พระครูอุปการพัฒนกิจ ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่น
ทางด้านวัฒนธรรมสาขาภูมิปัญญาชาวบ้าน (การบำบัดโรค)
          
          ในปี พ.ศ. 2547 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การแพทย์พื้นบ้าน
ไทยขึ้น  โดยได้คัดเลือกวัดหนองหญ้านาง   เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การแพทย์พื้นบ้านไทย  ของจังหวัด
อุทัยธานี วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ของชุมชนในการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ การถ่าย
ทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์องค์ความรู้การแพทย์พื้นบ้านไทยแก่ประชาชนในชุมชน ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ได้ดำเนินงานพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การแพทย์พื้นบ้านไทย
ในลักษณะการพัฒนาแบบต่อยอดจากปีที่แล้ว ซึ่งการพัฒนาฯดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากพระครูอุปการ
พัฒนกิจ และศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์ โดยได้รับงบ
ประมาณสนับสนุนการดำเนินงานจากกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก(กลุ่มงานการ
แพทย์พื้นบ้านไทย)