:: ท่านวดบำบัดรักษา 95 ท่า :: หน้า 1 ท่าที่ 1 - 15
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]
ท่านวดท่าที่ 1

ผู้รับบริการนอนหงายงอเข่า หมอนวดนั่งคุกเข่าตรงข้ามกับฝ่าเท้า
ที่จะนวด ใช้นิ้วหัวแม่มือกดจุดแนวฝ่าเท้า 1 อยู่ที่ตรงกลางฝ่าเท้า

ท่านวดท่าที่ 2

ใช้นิ้วหัวแม่มือกดจุดแนวฝ่าเท้า 2 อยู่ที่ขอบฝ่าเท้าด้านนอก
แต่ละจุดห่างกัน 2 นิ้วมือ

ท่านวดท่าที่ 3

ใช้นิ้วหัวแม่มือกดจุดร่องโคนนิ้วเท้า

ท่านวดท่าที่ 4

ใช้นิ้วหัวแม่มือกดจุดแนวฝ่าเท้า 3 อยู่ที่ขอบแนวฝ่าเท้าด้านใน
แต่ละจุดห่างกัน 2 นิ้วมือ

ท่านวดท่าที่ 5

ใช้นิ้วหัวแม่มือกดจุดข้างตาตุ่มใน

ท่านวดท่าที่ 6

จับปลายเท้าให้ตั้งขึ้นใช้นิ้วหัวแม่มือกดจุดแนวขาด้านใน 1 เริ่ม
จากเหนือข้อเท้าชิดกระดูกหน้าแข้งขึ้นไปถึงใต้หัวเข่า

ท่านวดท่าที่ 7

ผู้รับบริการนอนหงายงอเข่า หมอนวดนั่งคุกเข่า ข้างหน้าแข้งหัน
หน้าไปทางศีรษะของผู้รับบริการใช้ส้นมือกดแนวขาด้านใน 2 เริ่มจากเหนือข้อเท้าห่างจากกระดูกหน้าแข้งด้านใน 1 นิ้วมือขึ้นไปถึง
ใต้หัวเข่า

ท่านวดท่าที่ 8

ใช้ฝ่ามือซ้อนกันกดแนวขาด้านใน 2 จากเหนือหัวเข่าด้านในขึ้นไป
จนถึงใต้ขาหนีบ

ท่านวดท่าที่ 9

ใช้ส้นมือกดแนวขาด้านใน 1 จากเหนือหัวเข่าด้านในขึ้นไปจนถึง
ใต้ขาหนีบห่างจากแนวขาด้านใน 2 จำนวน 1 นิ้วมือ มืออีก
ข้างหนึ่งดึงเหนี่ยวต้นขาเข้ามา

ท่านวดท่าที่ 10

ผู้รับบริการนอนหงายเหยียดขาตรง หมอนวดนั่งคุกเข่าหันหน้า
ไปทางปลายเท้าของผู้รับบริการใช้นิ้วหัวแม่มือกดจุดแนวร่อง
กระดูกฝ่าเท้าทั้ง 4 แนว

ท่านวดท่าที่ 11

ใช้นิ้วหัวแม่มือซ้อนกันกดจุดกลางข้อเท้าด้านหน้า

ท่านวดท่าที่ 12

ผู้รับบริการนอนหงายเหยียดขาตรง หมอนวดนั่งคุกเข่าข้าง
ผู้รับบริการหันหน้าเข้าหาขาข้างที่จะนวด ใช้นิ้วหัวแม่มือ
ซ้อนกัน กดจุดแนวขาด้านนอก 1 (ช่วงหน้าแข้ง) เริ่มจาก
เหนือข้อเท้าชิดกระดูกหน้าแข้งด้านนอกขึ้นไปถึงใต้หัวเข่า
โดยวางนิ้วมือขนานกับแนวกระดูกหน้าแข้ง

ท่านวดท่าที่ 13

ใช้นิ้วหัวแม่มือซ้อนกันกดจุดแนวขาด้านนอก 2 (ช่วงหน้าแข้ง)
เริ่มจากเหนือข้อเท้าห่างจากกระดูกหน้าแข้งด้านนอก 1 นิ้วมือ

ท่านวดท่าที่ 14

ใช้นิ้วหัวแม่มือซ้อนกันกดจุดแนวขาด้านนอก 3 (ช่วงหน้าแข้ง)
เริ่มจากเหนือข้อเท้าห่างจากกระดูกหน้าแข้งด้านนอก 2 นิ้วมือ

ท่านวดท่าที่ 15

ใช้ผ่ามือซ้อนกันกดแนวขาด้านนอก 1 (บริเวณต้นขา) จากเหนือ
หัวเข่าขึ้นไปตามต้นขาจนถึงข้อพับสะโพก