บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง


          จากการศึกษาเรื่อง “การบำบัดรักษาโรคด้วยสมุนไพร วัดหนองหญ้านาง” ทำให้ได้ทราบว่า วัด
หนองหญ้านางได้สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างโดยตรง คือ มีความดั้งเดิมในความเป็นไทย
และนำความเป็นไทยมาประยุกต์กันได้อย่างลงตัวอย่างเหมาะสม เช่น การนำสมุนไพรมาใช้ในการรักษาโดย
วิธีการต่างๆ เช่น การนวดแผนไทย ซึ่งไม่จำเป็นต้องลงทุนค่าใช้จ่ายมากมาย เพียงแค่มีภูมิปัญญาที่มีความ
เป็นไทยก็สามารถรักษาได้ มีการพัฒนารูปแบบในการรักษามากขึ้น เช่นการอบสมุนไพรโดยใช้ไอน้ำซึ่งเป็น
วิธีการรักษาแบบแพทย์แผนโบราณ ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของวัดเลยทีเดียว และมีการนำวิธีพุทธ-
บำบัดมารักษาเยียวยาจิตใจของผู้ป่วย ทำให้ผู้ป่วยเปิดใจในการรักษามากขึ้นเพราะผู้ป่วยส่วนมากนั้นเป็นผู้
สูงอายุ และมีการเปลี่ยนแปลงในการรักษาเป็นระยะๆ การบำบัดรักษาโรคต่างๆของวัดหนองหญ้านางนั้น
มีความมั่นคงในการแพทย์แผนไทย  มีการตอบรับอย่างดีของผู้ที่เคยรับการรักษามีการเผยแพร่ในหมู่ของ
ประชาชนทั้งในจังหวัดอุทัยธานีและต่างจังหวัด และมีการพัฒนาในการรักษายิ่งๆขึ้นไปซึ่งสอดคล้องกับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง
                                             
http://www.sufficiencyeconomy.org/
http://www.doae.go.th/report/SE/