Mind Map
Mind Map to Mind Map
 

แผนที่ความคิด (Mind Map)

Mind Map คือ การถ่ายทอดความคิด หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่มีอยู่ในสมองลงกระดาษแผ่นเดียว โดยการใช้ภาพ สี เส้น และการโยงใย ช่วยเป็นสื่อนำข้อมูลจากภายนอก เช่น หนังสือ คำบรรยาย การประชุม ส่งเข้าสมองให้เก็บรักษาไว้ได้ดีกว่าเดิม ช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และจดจำได้ง่ายขึ้น เนื่องจากเห็นเป็นภาพรวม และเปิดโอกาสให้สมองได้เชื่อมโยงต่อข้อมูลหรือความคิดต่าง ๆ เข้าหากันได้ง่ายกว่า
การสร้างแผนที่ความคิด (Mind Map)
1. วาดภาพหัวข้อหลักตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษตามแนวนอน โดยใช้สีอย่างน้อย 3 สี และไม่ควรตีกรอบล้อมรอบภาพ เรียกว่าแก่นแกน
2. วิเคราะห์หัวเรื่องสำคัญที่เป็นส่วนประกอบของหัวข้อหลักที่ทำ Mind Map โดยให้เขียนเป็นคำสำคัญ (Key Word) สั้น ๆ ที่มีความหมายบนเส้น ซึ่งเส้นแต่ละเส้นจะต้องแตกออกมาจากศูนย์กลางไม่ควรเกิน 8 กิ่ง
เรียกว่ากิ่งแก้ว
3. แตกความคิดของหัวเรื่องสำคัญแต่ละเรื่องออกเป็นกิ่ง ๆ หลายกิ่ง โดยเขียนคำหรือวลีบนเส้นที่แตกออกไป ควรเขียนคำบรรจงถ้าเป็นภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ ลักษณะของกิ่งควรเอนไม่เกิน 45 องศา เรียกว่ากิ่งก้อย
4.แตกความคิดรองที่เป็นส่วนประกอบของแต่ละกิ่งก้อยลงไป โดยเขียนคำหรือวลีบนเส้นที่แตก ออกไป ซึ่งสามารถแตกความคิดออกไปเรื่อยๆ
5. กิ่งที่แตกออกไปจากแก่นแกนเขียนต้นใหญ่ปลายเรียว โค้งไหลลื่นตามธรรมชาติ และกิ่งต่างๆ ต่อแยกออกไป ณ จุดเดียวกัน
6. สีของกิ่งที่แตกออกไปจากแก่นแกนเป็นกิ่งละสี กิ่งแก้ว กิ่งก้อย และกิ่งย่อยที่เชื่อมต่อในชุดเดียวกันใช้สีเดียวกัน
7. ตกแต่ง Mind Map ที่เขียนด้วยภาพ สัญลักษณ์ ที่เกี่ยวข้องกับคำ ตรงไหนที่ใช้ภาพได้ให้ใช้ก่อนคำ หรือสัญลักษณ์ เป็นการช่วยการทำงานของสมอง ดึงดูดสายตา และช่วยความจำ เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ควรปล่อยให้สมองคิดมีอิสระมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
ประโยชน์และการนำไปใช้
1. ใช้สรุปองค์ความรู้ให้อยู่ในกระดาษแผ่นเดียว
2. ใช้วิเคราะห์เนื้อหาหรืองานต่าง ๆ
3. ใช้จัดระบบความคิดและช่วยความจำ
4. ใช้ระดมพลังสมอง
5. ใช้นำเสนอข้อมูล