Mind Map PLC

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)

ครูจงรัก เทศนา เรียบเรียง

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ : PLC

        ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึง กระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลง โดยเรียนรู้จากการปฏิบัติงานของกลุ่มบุคคล
ที่มารวมกัน เพื่อทำงานร่วมกันและสนับสนุนซึ่งกันและกัน PLC เป็นเครื่องมือช่วยครู โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนร่วมกัน วางเป้าหมายการเรียนรู้ของผู้เรียน และตรวจสอบ สะท้อนผลการปฏิบัติทั้งในส่วนบุคคลและผลที่เกิดขึ้น
โดยรวม ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิพากษ์วิจารณ์ การทำงานร่วมกัน การร่วมมือรวมพลัง โดยมุ่งเน้นและส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC ย่อมาจาก Professional Learning Community
เป็นการรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกันของครู ผู้บริหาร และนักการศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ ผู้เรียนเป็นสำคัญ
ทำให้การทำหน้าที่ครูเพื่อศิษย์เป็นการทำงานเป็นกลุ่มหรือเป็นทีม ซึ่งอาจเป็นทีมในโรงเรียนเดียวกันก็ได้ ต่างโรงเรียนกันก็ได้
หรืออาจจะอยู่ห่างไกลกันก็ได้ โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันผ่าน ICT
        ในการเปลี่ยนแปลง (วิจารณ์ พานิช, 2555) การมีคุณค่าร่วมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน ไปถึงการเรียนรู้ร่วมกันแล การนําสิ่งที่เรียนรู้
ไปประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ร่วมกัน การรวมตัวในรูปแบบนี้เป็นเหมือนแรงผลักดัน โดยอาศัยความต้องการและความสนใจ
ของสมาชิกใน PLC เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพสู่มาตรฐานการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นหลัก การเปลี่ยนแปลงคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้ที่เริ่มจาก “การเรียนรู้ ของครู” เรียนรู้ที่จะมองเห็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเอง
เพื่อผู้เรียนเป็นสําคัญ กล่าวโดยสรปุชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC หมายถึง การรวมตัว ร่วมใจร่วมพลัง ร่วมทำ และ
ร่วมเรียนรู้ร่วมกันของครู ผู้บริหาร และนักการศึกษา บนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร มีวิสัยทัศน์ คุณค่า
เป้าหมาย และภารกิจร่วมกัน โดยทำงานร่วมกันแบบทีมเรียนรู้ที่ครูเป็นผู้นำร่วมกัน และผู้บริหารแบบผู้ดูแลสนับสนุน สู่การเรียนรู้
และพัฒนาวิชาชีพเปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเองสู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความสำเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นสำคัญ
และความสุขของการทำงานร่วมกันของสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้

องค์ประกอบของ PLC
1. วิสัยทัศน์ ความเชื่อ และค่านิยม (Vision, Beliefs & Values)
2. ความเป็นผู้นำ (Leadership)
3. การชี้นำ (Leading)
4. สิ่งแวดล้อมเชิงบวก (Positive Environment)
5. การปฏิบัติส่วนบุคคล (Personal Practice)

จะใช้ PLC อย่างไร/อย่างไร
โรงเรียนควรเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับครูและนักเรียน”โดยเฉพาะ ในศตวรรษที่ 21”
1. กำหนดความต้องการของโรงเรียนและความพร้อมในการเลี่ยนแปลง (ระบุสิ่งที่ขัดขวาง/อุปสรรค)
2. หาคนมาแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ โดยเริ่มต้นจากการแลกเปลี่ยนแนวคิด
3. กำหนดกรอบ
4. พิจารณาจุดที่ต้องการเปลี่ยนแปลงจากจุดเล็กๆ เช่น เริ่มต้นจากบางสิ่งบางอย่างที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากภายนอก
เช่น การประดับตกแต่งห้องโถง หรือทางเดินหน้าโรงเรียน

การเป็นครูแห่งศตวรรษที่ 21
1. ต้องฝืนใจไม่บอกสาระความรู้แก่ศิษย์ ​
2. ต้องฝืนใจทำหน้าที่ที่ไม่เคยทำ
        ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช กล่าวว่า ครูต้องช่วยแก้ไขความรู้ผิดๆ ของนักเรียน ต้นตอของเรื่องนี้เริ่มที่โลกเปลี่ยน สังคมเปลี่ยน
ทำให้เด็กเปลี่ยน เด็กสมัยนี้ไม่ได้เรียนความรู้และข้อมูลสำคัญเฉพาะจากโรงเรียนอีกต่อไป สมัยนี้นักเรียนรับความรู้จากโรงเรียน
เป็นแหล่งรอง ไม่ใช่แหล่งหลัก แหล่งหลักคือจากสังคมโดยรอบ โดยเฉพาะจากสื่อมวลชน และอินเทอร์เน็ต ความรู้จากแหล่งต่างๆ
นอกโรงเรียนเด็กรับมาอย่างถูกต้องบ้างแบบเข้าใจผิดบ้างอยู่ในสมอง ครูสมัยใหม่ต้องช่วยให้เด็กสลัดความรู้ผิดๆ ออกจากสมอง
ครูไม่ใช่ผู้ลงมือทำ ผู้ลงมือทำคือตัวเด็กเอง ครูเป็นเพียงผู้ช่วย ศิษย์ก็จะได้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีกระบวนการเรียนรู้
เป็นผู้มียุทธศาสตร์ในการเรียนรู้ คิดพิจารณาทบทวนการศึกษาของตนเองและเรียนรู้จากข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น กระบวนการสืบสาว
ค้นคว้าด้วยตนเอง และเรียนรู้จากประสบการณ์ เป็นผู้สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะการสื่อสาร
ฟังข้อมูลที่หลากหลายคิดวิเคราะห์และเข้าใจสิ่งที่รับฟังได้ อย่างมีวิจารณญาณพูดแสดงความคิดเห็นและโต้ตอบได้อย่างเหมาะสม
และมีกาลเทศะ เป็นนักคิดเชิงสร้างสรรค์ ทักษะในการคิดสร้างสรรค์การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ทักษะในการแก้ปัญหา

สรุป
        PLC มุ่งเน้นที่การปฏิบัติการสอนและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน

แหล่งข้อมูล : วิจารณ์ พานิช , วิถึสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ ในศตวรรษที่ 21, 2555