Mind Map 2012
 
นักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ชนะเลิศการประกวดสร้าง Mind Map ในงาน Mind Festival 2012

ผู้จัดสมาคมความคิดสร้างสรรค์ ความจำ และการเล่น โดยนายธัญญา ผลอนันต์

ณ มหาวิทยาลยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ วันที่ 7 กรกฎาคม 2555
 
การประกวด Mind Map ระดับอายุ 7-12 ปี
รางวัล ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 3,000 บาท 2,000 บาท 1,000 บาท และ 500 บาท ตามลำดับ
ชมภาพกิจกรรม
Mind Map
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2   เด็กหญิงธนพร น้อมนิล ชั้น ม.1/1
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 เด็กหญิงอภิสรา แผ่วัฒนากุล ชั้น ม.1/1
การประกวด Mind Map ระดับอายุ13-18 ปี
รางวัล ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 3,000 บาท 2,000 บาท 1,000 บาท และ 500 บาท ตามลำดับ
Mind Map
ได้รับรางวัลที่ชนะเลิศ นางสาวกันธิชา  ลดาเขต  ชั้น ม.6/7
Mind Map
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เด็กชายสิริกร  ตันศิริ    ชั้น ม.2/1
Mind Map
ได้รับรางวัลชมเชย  นางสาวชไมภัค ศิริบูรณ์  ชั้น ม.6/7

ได้รับรางวัลชมเชย  เด็กชายพงศภัค  จันทร์ทร ชั้น ม.2/2

Mind Map
การประกวด Mind Map สด หัวข้อ "ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : AEC"
นักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท เยาวชน
 
ผลงานของ นางสาวรัตนกนก  มอญสิน, เด็กหญิงธนพร น้อมนิล และนางสาวกันธิชา ลดาเขต
นักเรียนได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 3,000 บาท
Mind Map
Mind Map ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเเภทเยาวชน

กลับหน้าหลัก