นักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ชนะเลิศการประกวดสร้าง Mind Map ในงาน Thailand Festival of the Mind 2011

โดยสมาคมความคิดสร้างสรรค์ ความจำ และการเล่น ผู้จัดนายธัญญา ผลอนันต์

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ วันที่ 2 กรกฎาคม 2554
 

Mind Map หัวข้อ เพลง ประเภทอายุ 13-19 ปี

พิธีมอบรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย ในงาน Thailand Festival of the Mind 2011
รางวัลที่ 1  นางสาวชไมภัค   ศิริบูรณ์    ชั้น ม.5/7 ได้รับเกียรติบัตรและเงินทุนการศึกษา   จำนวน 3,000 บาท
นายเรวัต จันทร์จินดา ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรให้นักเรียน
รางวัลที่ 2  นางสาวกันธิชา   ลดาเขต ชั้น ม.5/7 ได้รับเกียรติบัตรและเงินทุนการศึกษา   จำนวน 2,000 บาท
นายเรวัต จันทร์จินดา ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรให้นักเรียน
รางวัลที่ 3   นายทวีศักดิ์   กล่ำทวี    ชั้น ม.5/1 ได้รับเกียรติบัตรและเงินทุนการศึกษา   จำนวน 1,000 บาท
นายเรวัต จันทร์จินดา ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรให้นักเรียน
รางวัลที่ 3  นางสาวชนิดา  สงวนเผ่า   ชั้น ม.6/4  ได้รับเกียรติบัตรและเงินทุนการศึกษา   จำนวน 1,000 บาท
นายเรวัต จันทร์จินดา ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรให้นักเรียน
รางวัลชมเชย 3  นายวันเฉลิม   ชวดนุช ชั้น ม.5/1ได้รับเกียรติบัตรและเงินทุนการศึกษา   จำนวน 500 บาท
นายเรวัต จันทร์จินดา ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรให้นักเรียน
เกียรติบัตรที่นักเรียนได้รับ