นักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ชนะเลิศการประกวดสร้าง Mind Map ในงาน Thailand Festival of the Mind 2011

โดยสมาคมความคิดสร้างสรรค์ ความจำ และการเล่น ผู้จัดนายธัญญา ผลอนันต์

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ วันที่ 2 กรกฎาคม 2554
 

Mind Map หัวข้อ เพื่อน ประเภทอายุ 7-12 ปี

พิธีมอบรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย ในงาน Thailand Festival of the Mind 2011
รางวัลที่ 1  เด็กหญิงเพ็ญรัตน์  ศรีรัตนะ ชั้น ม.1/1ได้รับเกียรติบัตรและเงินทุนการศึกษา   จำนวน 3,000 บาท
นายเรวัต จันทร์จินดา ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรให้นักเรียน
รางวัลที่ 2  เด็กหญิงจิรัชญา   ส่งเสริมภักดี   ชั้น ม.1/1ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา   จำนวน 2,000 บาท
นายเรวัต จันทร์จินดา ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรให้นักเรียน
รางวัลที่ 3  เด็กชายพงศภัค   จันทร์ทร  ชั้น ม.1/2ได้รับเกียรติบัตรและเงินทุนการศึกษา   จำนวน 1,000 บาท
นายเรวัต จันทร์จินดา ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรให้นักเรียน
รางวัลชมเชย 1   เด็กหญิงทัศน์ศรัณย์   ยวนแหล ชั้น ม.1/1  ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา   จำนวน 500 บาท
นายเรวัต จันทร์จินดา ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรให้นักเรียน
รางวัลชมเชย 2   เด็กชายสิริกร   ตันศิริ    ชั้น ม.1/1 ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา   จำนวน 500 บาท               
นายเรวัต จันทร์จินดา ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรให้นักเรียน
ชมเชย 3  เด็กหญิงสิรามล   ทับทิม ชั้น ม.1/1   ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา   จำนวน 500 บาท  
นายเรวัต จันทร์จินดา ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรให้นักเรียน
รางวัลชื่นชม   เด็กหญิงณัฏฐณิชา   สังขวิสุทธิ์   ชั้น ม.1/1 ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา   จำนวน 500 บาท