นักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ชนะเลิศการประกวดสร้าง Mind Map ในงาน Thailand Festival of the Mind 2011

โดยสมาคมความคิดสร้างสรรค์ ความจำ และการเล่น ผู้จัดนายธัญญา ผลอนันต์

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ วันที่ 2 กรกฎาคม 2554
 
การประกวดสร้าง Mind Map สด หัวข้อ สัตว์ในการ์ตูน
Mind Map รางวัลชนะเลิศ  เรื่อง สัตว์ในการ์ตูน      ประเภทอายุ 7-13 ปี
เด็กหญิงทัศน์ศรัณย์   ยวนแหล      ชั้น ม.1/1
. เด็กชายสิริกร   ตันศิริ        ชั้น ม.1/1
เด็กหญิงสิรามล   ทับทิม   ชั้น ม.1/1
Mind Map รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1   เรื่อง สัตว์ในการ์ตูน      ประเภทอายุ 14-18 ปี

เด็กหญิงปริสา  หุ่นธานี  ชั้น ม.1/1
นางสาวนิโลบล  นาคยา  ชั้น ม.6/2
นางสาวชนิดา  สงวนเผ่า  ชั้น ม.6/4
พิธีมอบรางวัล ในงาน Thailand Festival of the Mind 2011
นายเรวัต จันทร์จินดา ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรให้นักเรียน
นายเรวัต จันทร์จินดา ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรให้นักเรียน
ครูกุลนารี แย้มสุข ผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ชั้น ม.1
ครูจงรัก เทศนา ผู้ฝึกซ้อมนักเรียนชั้น ม.6
นักเรียนที่ได้รับรางวัลและเข้าร่วมประกวดแข่งขันถ่ายภาพร่วมกัน
เกียรติบัตรจากสมาคมความคิดสร้างสรรค์ ความจำ และการเล่น