แผนที่ความคิด (Mind Map) การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


Mind Map Century 21
 

Mind Map การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ศตวรรษที่ 21 ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้เด็ก
ในศตวรรษที่ 21 นี้ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะจำเป็น ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ คือ สาระวิชาหลัก (Core Subjects)
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโล
ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ
การเรียนรู้ 3R ได้แก่ 1. Reading (อ่านออก) 2. (W)Riting (เขียนได้) 3. (A)Rithemetics (คิดเลขเป็น)

และ 7C ได้แก่

1.Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา)
2. Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม)
3. Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์)
4. Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ)
5. Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ)
6. Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
7. Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้
*** และที่สำคัญด้านพลังสมอง (จิต) 5 ลักษณะ ควรปลูกฝังให้เกิดในตัวเด็กอย่างแท้จริง ***
ปัจจัยสำคัญด้านการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
• Authentic learning คือ การเรียนรู้จากชีวิตจริง
• Mental model building คือ การเรียนรู้ให้เกิดกระบวนการคิด
• Internal motivation คือ การเรียนรู้ให้ผู้เรียนดำเนินการดึงแรงดึงดูดและแรงจูงใจจากภายในตัวของผู้เรียน
• Multiple intelligence คือ ความหลากหลายทางปัญญา เชื่อว่าแต่ละคนมีปัญญาแตกต่างกัน
• Social learning คือ การเรียนรู้จากสังคม ได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน

กลับหน้าหลัก