นักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้รับรางวัลที่ 1, 2 และ 3
ประเภทเด็กนักเรียนอายุ 7-15 ปี
Mind Map
Mind Map ได้รับรางวัลที่ 1 ผลงานของเด็กหญิงกัญธิชา ลดาเขต ชั้น ม.2/1
Mind Map
รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 5,000 บาท จากคุณขวัญฤดี ผลอนันต์
Mind Map
Mind Map ได้รับรางวัลที่ 2 ผลงานของเด็กชายทวีศักดิ์ กล่ำทวี ชั้น ม.2/1
Mind Map
รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 3,000 บาท จากคุณขวัญฤดี ผลอนันต์
Mind Map
Mind Map ได้รับรางวัลที่ 3 ผลงานของเด็กหญิงชไมภัค ศิริบูรณ์ ชั้น ม.2/1
Mind Map
รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,000 บาท จากคุณขวัญฤดี ผลอนันต์
Mind Map
เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศการประกวด Mind Map 2009
Mind Map
บอร์ดแสดงผลงานที่ชนะการประกวด Mind Map
Mind Map
ครูจงรัก เทศนา  พานักเรียนไปร่วมงานและรับรางวัล
Mind Map Contest
Team : อุทัยวิทยาคม จ.อุทัยธานี เข้าร่วมประกวดสร้าง Mind Map สดในงาน
Mind Map Contest
ระดมสมองช่วยกันคิดและสร้าง Mind Map ตามความคิดสร้างสรรค
ผลงานการสร้าง Mind Map สด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในจำนวน 11 ทีม
ธัญญา ผลอนันต์
คุณธัญญา ผลอนันต์  มอบรางวัลให้นักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม
Mind Map Contest
ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ คุณธัญญา และ คุณขวัญฤดี ผลอนันต์
Mind Map
ด.ญ.กัณธิชา ลดาเขต รับเกียรติบัตรจากรองวัลลีย์ เริงเกษตรกรณ์ หน้าเสาธง
รับเกียรติบัตร
ด.ช.ทวีศักดิ์ กล่ำทวี รับเกียรติบัตรจากรองวัลลีย์ เริงเกษตรกรณ์
รับเกียรติบัตร
ด.ญ.ชไมภัค ศิริบูรณ์ รับเกียรติบัตรจากรองวัลลีย์ เริงเกษตรกรณี
Mind Map
ถ่ายภาพร่วมกันกับรองผู้อำนวยการและคุณครูผู้ฝึกสอน