ผลงานนักเรียน วิชา ง 43201 คอมพิวเตอร์ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรองชนะเลิศอันดับที่ 2
ประเภทเด็กนักเรียนอายุ 16 - 20 ปี หัวข้อ "ความรัก"
Mind Map ได้รับรางวัลที่ 1 ผลงานของ นางสางเจนจิรา อิ่งสมบัติ ชั้น ม.6/2
ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 5,000 บาท
Mind Map ได้รับรางวัลที่ 2 ผลงานของ นางสาวศิริภรณ์ บุตรเนียม ชั้น ม.6/1
ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 3,000 บาท
Mind Map ได้รับรางวัลที่ 3 ผลงานของ นางสาวพัตรา โห้ธัญการ ชั้น ม.6/2
ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,000 บาท
Mind Map ได้รับรางวัลชมเชย ผลงานของ นางสาวจิราวรรณ ยิ้มยัง ชั้น ม.6/3
รองวัลลีย์ เริงเกษตรกรณ์ มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนหน้าเสาธง
ครูจงรัก เทศนา ผู้สอนร่วมแสดงความยินดี
นักเรียนที่ได้รับรางวัลถ่ายภาพเป็นที่ระลึก