นักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้รับรางวัลที่ 1, 2 และ 3
ประเภทเด็กนักเรียนอายุ 7-15 ปี
Mind Map ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลงานของ นายทวีศักดิ์ กล่ำทวี ชั้น ม.4/1
คุณธัญญา ผลอนันต์ มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาให้นักเรียน
นายทวีศักดิ์ กล่ำทวี ชั้น ม.4/1 ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 5,000 บาท
Mind Map ได้รับรางวัลที่ 2 ผลงานของ น.ส.ชไมภัค ศิริบูรณ์ ชั้น ม.4/7
คุณธัญญา ผลอนันต์ มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาให้นักเรียน
น.ส.ชไมภัด ศิริบูรณ์ ชั้น ม.4/7 ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 3,000 บาท
Mind Map ได้รับรางวัลที่ 3 ผลงานของ น.ส.กันธิชา ลดาเขต ชั้น ม.4/7
คุณธัญญา ผลอนันต์ มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาให้นักเรียน
น.ส.กันธิชา ลดาเขต ชั้น ม.4/7 ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,000 บาท
Mind Map ได้รับรางวัลชมเชย ผลงานของ น.ส.นิลาวรรณ ศรีอุทัย ชั้น ม.4/1
น.ส.นิลาวรรณ ศรีอุทัย ชั้น ม.4/1 ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 500 บาท
Mind Map ได้รับรางวัลชมเชย ผลงานของ ด.ญ.กาญจนา แว่นแก้ว ชั้น ม.2/12
ด.ญ.กาญจนา แว่นแก้ว ชั้น ม.2/12 ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 500 บาท
Mind Map ได้รับรางวัลชมเชย ผลงานของ ด.ญ.อิสรา ศุภกิจวัฒนา ชั้น ม.2/4
ด.ญ.อิสรา ศุภกิจวัฒนา ชั้น ม.2/4 ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 500 บาท
Mind Map Team
นักเรียนที่ได้รับรางวัลถ่ายภาพกับ คุณธัญญา-คุณขวัญฤดี ผลอนันต์
ครูจงรัก เทศนา ผู้ฝึกสอน นำนักเรียนไปรับรางวัล
รองวัลลีย์ เริงเกษตรกรณ์ มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนหน้าเสาธง
ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกด้วยความภาคภูมิใจ