ภาพจาก http://www.mindmap.in.th/

จัดโดยสมาคมความคิดสร้างสรรค์ ความจำ และการเล่น

ณ มหาวิทยาลยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ วันที่ 3 กรกฎาคม 2553
 
นักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม
ได้รับรางวัลชนะเลิศที่ 1 ที่ 2 และ ที่ 3
ประเภทอายุ 7-15 ปี และประเภทอายุ 16-20 ปี
นายทวีศักดิ์ กล่ำทวี รับเกียรติบัตรจากคุณธัญญา ผลอนันต์
นางสาวชไมภัค ศิริบูรณ์ รับเกียรติบัตรจากคุณธัญญา ผลอนันต์
นางสาวกันธิชา ลดาเขต รับเกียรติบัตรจากคุณธัญญา ผลอนันต์
ผู้ได้รับรับรางวัลถ่ายภาพร่วมกับคณะกรรมการจัดงาน
  
การประกวดเขียน Mind Map สด
หัวข้อ "อยากเห็นคนไทยใส่เสื่อสีขาว"
นักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคมเข้าร่วมแข่งขันเขียน Mind Map สด ประเภททีม 3 คน
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และที่ 2
Mind Map ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
ทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ชั้น ม.4/7
Mind Map ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
ทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ชั้น ม.4/1
นักเรียนโรงเรียนอุทัยวัทยาคมเข้าร่วมแข่งขันดัวยความตั้งใจ
มีผู้เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 11 ทีม
นักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม เข้าร่วมแข่งขันเขียน Mind Map สด จำนวน 3 ทีม

กลับหน้าหลัก