การประกวด Mind Map ในงาน Mind Map Festival 2008
ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  วันที่ 4-5 กรกฏาคม 2551


นักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้รับรางวัลที่ 1, 2 และ 3
ประเภทเด็กนักเรียนอายุ 16-20 ปี
Mind Map ได้รับรางวัลที่ 1
ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ มอบรางวัลให้ น.ส.พัชรี สีใส  ได้รับรางวัลที่ 1
นวดแผนไทย
Mind Map ได้รับรางวัลที่ 2
น.ส.สุนิษา พันธุ์เขียน ม.6/4  ได้รับรางวัลท ี่ 2
ธูปหอมทองตะนาว
Mind Map ได้รับรางวัลที่ 3

ผู้อำนวยการโรงเรียน นายประเสริฐ เกษตรเอี่ยม
มอบเกียรติให้ น.ส.สิริวดี พันธเสน ชั้น ม.6/1  ได้รับรางวัลท ี่3

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์  คุณธัญญา และ คุณขวัญฤดี ผลอนันต์
ครูจงรัก เทศนา แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล
นักเรียนถ่ายภาพกับผลงาน Mind Map ที่ชนะการประกวด
นิทรรศการ Mind Map
นิทรรศการ Mind Map
ครูจงรัก เทศนา ขอขอบพระคุณ คุณธัญญา และ คุณขวัญฤดี ผลอนันต์
ผู้ริเริ่ม Mind Map ในประเทศไทย และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงผลงาน